Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego awasilver.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego awasilver.pl, w szczególności:
1.1 definiuje określenia używane w serwisie internetowym awasilver.pl
1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji
1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy
1.4 określa zasady świadczenia usług nieodpłatnych
1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki
1.6 określa wymagania techniczne
1.7 informuje o Polityce prywatności
1.8 wskazuje sposoby rozwiązywania sporów
2. Serwis internetowy działający w domenie awasilver.pl prowadzony jest przez AWA Wojciech Chrostowski ul. Kościuszki 13, 98-330 Pajęczno, NIP 7721807127; e-mail: sklep@awasilver.pl; telefon kontaktowy: 606878967.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
6. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
8. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
9. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.
10. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.381(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.).
Produkt – wszystkie produkty dostępnie w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
Serwis internetowy – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: awasilver.pl.
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem awasilver.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług.
Sprzedawca, Usługodawca – AWA Wojciech Chrostowski ul. Kościuszki 13, 98-330 Pajęczno, NIP 7721807127; e-mail: sklep@awasilver.pl; telefon kontaktowy: 606878967.
Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta , składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą.
Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego nwstore.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne:
1.1 Konto klienta
1.2 Formularz zamówienia
1.3 Formularz kontaktowy
1.4 Newsletter
2. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło.
2.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
2.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
2.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
3. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
4. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy
5. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@awasilver.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego.
6. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej nwstore.pl.
2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3.W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie prze Klienta następujących czynności:
3.1 wybranie Produktu
3.2 dodanie Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
3.2.1 w Koszyku, Klient może zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
3.2.2 w Koszyku, Klient może całkowicie usunąć wybrane Produkty z koszyka, poprzez kliknięcie „x” znajdującego się w tabeli koszyka
3.2.3 dla odświeżenia zawartości koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”
3.3 wypełnienie formularza zamówienia, danymi w nim wskazanymi
3.3.1 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
3.4 określenie formy płatności w ramach udostępnionych przez Sklep
3.5 zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu
3.6 potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności
3.7 potwierdzenie woli zawarcia umowy, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
3.8 wybór formy płatności w ramach udostępnionych przez Paynow
3.9 zapoznanie się z Regulaminem Paynow i jego akceptacja
3.10 Potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” . Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
4. Do czasu potwierdzenia Zamówienia, tj. kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, zamówienie może być anulowane.
5. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem umowy sprzedaży . Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost lub umieszczenia Produktu w paczkomacie.
2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.
5. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
6. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
7. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce „Koszty dostawy” na stronie Serwisu internetowego.

§7 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności :
1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)
1.2 przez Paynow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Paynow (obsługiwany przez MBank)
2. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§8 Gwarancja

1. Na sprzedawane produkty jest udzielana gwarancja na 24 miesiące. Dodatkowe wykończenia produktów jak rodowanie, złocenie i oksydowanie objęte są gwarancją 2 miesiące. Gwarancja zostaje udzielona od daty zakupu.
2. Ewentualna gwarancja, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

§9 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
4. Reklamację można złożyć:
4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@awasilver.pl
4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy: Awa Wojciech Chrostowski, ul. Gwiezdna 37, 42-130 Wręczyca Wielka.
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku , licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
9. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
10 . Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
10.2 żądać usunięcia wady
10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na postawie art. 558 §1 KC.
13. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2 ust. 2 Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
7.1W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8.3 w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
8.4 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
8.5 w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
8.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
9.1 adres e-mail: sklep@awasilver.pl
9.2 adres Sprzedawcy: Awa Wojciech Chrostowski, ul. Gwiezdna 37, 42-130 Wręczyca Wielka.

§10 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript
1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego.

§11 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z serwisu pod adresem awasilver.pl jest AWA Wojciech Chrostowski ul. Kościuszki 13, 98-330 Pajęczno, NIP 7721807127; e-mail: sklep@awasilver.pl; telefon kontaktowy: 606878967.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności (link do podstrony z polityką prywatności)

§13 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego ( Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@awasilver.pl.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
2.3 Ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827)
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym awasilver.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego nwstore.pl użyte są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego awasilver.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
6. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie awasilver.pl.
Załącznik 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy